Logo korczak

Surdologopedia

W Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Mławie terapię surdologopedyczna prowadzi mgr Katarzyna Stańczak.

Terapia surdologopedyczna skierowana jest do:

 • dzieci niesłyszących,
 • dzieci niedosłyszących,
 • dzieci z zaburzeniami mowy wynikającymi z wady słuchu.

Głównym jej celem jest rozwijanie kompetencji językowych, doskonalenie umiejętności komunikacji, uwrażliwienie resztek słuchowych oraz trening słuchowy. Ponadto terapia surdopedagogiczna pozwala na stymulację rozwoju poznawczego oraz emocjonalno–społecznego.

Jak ćwiczymy słuch? Terapia surdopedagogiczna z wychowaniem słuchowym obejmuje następujące ćwiczenia:

 • stymulujące ogólny rozwój dziecka z wadą słuchu;
 • nadawania znaczenia dźwiękom;
 • lokalizacji źródła dźwięku, rozpoznawania cech dźwięku;
 • rozpoznawania i odtwarzania rytmów;
 • rozwijające słuch fonemowy i fonematyczny;
 • koordynacji wzrokowo – ruchowo – słuchowej;
 • pamięci i koncentracji uwagi słuchowej;
 • kształtujące mowę dziecka z zaburzeniami słuchu;
 • rozwijające zasób słownika biernego i czynnego;
 • doskonalące umiejętności gramatyczno – leksykalne;
 • doskonalące sprawność artykulacyjną;
 • kształtujące umiejętność wypowiadania się.

Głównym celem jest stworzenie dziecku z uszkodzonym słuchem pełnych możliwości rozwoju, nauczenie komunikowania się oraz integracji społecznej.

Członkowie rodziny wyposażeni są w taką wiedzę i umiejętności, dzięki którym będą potrafili prowadzić skuteczną rehabilitację dziecka oraz udzielać sobie wzajemnie wsparcia np. informacyjnego, emocjonalnego.