Logo korczak

Edukacja

Wczesne wspomaganie rozwoju
Przedszkole
Szkoła podstawowa
Szkoła przysposabiająca do pracy
Branżowa szkoła I stopnia
Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze
Grupy wychowawcze
Biblioteka
Świetlica szkolna
Opieka pielęgniarska

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mławie prowadzone są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci od urodzenia do czasu podjęcia nauki w szkole posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaną przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną. Mają na celu: stymulację rozwoju motorycznego, stymulację polisensoryczną, rozwijanie mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawnianie widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługowych i funkcjonowania w środowisku. W skład zespołu wczesnego wspomagania rozwoju wchodzą wykwalifikowani specjaliści, terapeuci: psycholog, logopeda, neurologopeda, surdopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny, rehabilitant, terapeuta integracji sensorycznej.

Przedszkole

Głównym celem przedszkola specjalnego jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci oraz przygotowywanie ich do podjęcia nauki w  szkole. Do oddziałów przedszkolnych uczęszczają dzieci od 3 roku życia do momentu podjęcia nauki w szkole, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, spektrum autyzmu, także z niepełnosprawnościami sprzężonymi np. uszkodzeniem narządu wzroku, słuchu lub niepełnosprawnością ruchową, wymagające stosowania specjalnej organizacji i metod nauczania.

Przedszkole Specjalne zapewnia dzieciom pomoc:

  • psychologiczną,
  • pedagogiczną,
  • logopedyczną,
  • rehabilitacyjną.

W pracy z dziećmi w oddziałach przedszkolnych stosowane są zróżnicowane metody i formy dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb wychowanków m. in.: symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania, stymulacja polisensoryczna, programy aktywności Knillów, metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, elementy integracji sensorycznej i inne.

Przedszkole pracuje w godzinach od 7.45 do 13.45.

Szkoła Podstawowa

Działająca w Ośrodku szkoła podstawowa przeznaczona jest dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, w tym także dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Do szkoły może być przyjęty uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Uczniowie szkoły podstawowej realizują Podstawę Programową Kształcenia Ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w zależności od stopnia niepełnosprawności. Kształcenie uczniów w szkole odbywa się na podstawie Indywidualnych Programów Edukacyjno - Terapeutycznych z zachowaniem korelacji treści nauczania i wychowania opracowanych przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami. Uczniowie szkoły objęci są zajęciami specjalistycznymi oraz zajęciami rewalidacyjnymi, wynikającymi z potrzeb i zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną (w tym uczniów ze spektrum autyzmu i uczniów poruszających się na wózkach). Zapewnia kontynuację nauki po ukończeniu szkoły podstawowej. Przygotowuje młodzież do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego (w miarę ich możliwości rozwoju) i aktywnego życia.

Kształcenie w szkole przysposabiającej do pracy trwa trzy lata i w zależności od specyficznych potrzeb i możliwości ucznia, cykl nauki może być wydłużony do 24 roku życia.

Edukacja uczniów polega na całościowej i jednoczesnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej szkoły, z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania. Kształcenie uczniów w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychospołecznych uczniów.

Edukacja opiera się na Indywidualnych Programach Edukacyjno - Terapeutycznych, opracowanych przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami. W celu nabywania praktycznych umiejętności związanych z pracą szkoła zapewnia uczniowi zajęcia przysposobienia do pracy oraz w pracowniach szkolnych: pracownia artystyczna, gospodarstwa domowego, pracownia stolarska, krawiecka i haftu, informatyczno - poligraficzna.

Branżowa Szkoła I Stopnia

Branżowa Szkoła I Stopnia obejmuje kształceniem młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Celem edukacji w branżowej szkole I stopnia jest przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a także do pracy i życia w warunkach współczesnego świata. Poza kształceniem zawodowym szkoła ma za zadanie wyposażyć uczniów w odpowiedni zasób wiedzy ogólnej, która stanowi fundament wykształcenia oraz zdobycie kwalifikacji zawodowych

Kształcimy młodzież w zawodzie:

  • Kucharz – kwalifikacja Przygotowanie i podawanie dań,
  • Cukiernik – kwalifikacja Produkcja wyrobów cukierniczych.

Zespoły rewalidacyjno – wychowawcze

Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Mławie zapewnia dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 lat zajęcia rewalidacyjno–wychowawcze.

Zajęcia odbywają się indywidualnie w domu wychowanka lubw zespołach do 4 osób w Ośrodku.

Grupy wychowawcze

Integralną część Ośrodka stanowią grupy wychowawcze. Opiekę nad grupą sprawują wykwalifikowani nauczyciele – wychowawcy.

Czas spędzony w internacie to również przedłużenie terapii i rewalidacji w zakresie oddziaływań pedagogicznych, nauki samodzielności i umiejętności społecznych. W czasie wolnym wychowankowie mają możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju organizowanych zajęciach: plastycznych, sportowych i kulinarnych. Do swojej dyspozycji mają świetlice oraz kuchnię.

Biblioteka szkolna

Biblioteka realizuje zadania w zakresie gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów, udziela pomocy w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej, dokształcaniu i doskonaleniu oraz pracy twórczej. Gromadzi odpowiednie do tych zadań materiały i udostępnia je. Obecnie księgozbiór biblioteki liczy ponad 4640 woluminów. Duża część zbiorów to lektury szkolne oraz literatura z zakresu pedagogiki specjalnej. Dostępny jest również bogaty księgozbiór literatury pięknej, popularnonaukowej oraz księgozbiór podręczny: encyklopedie i słowniki ogólne oraz specjalistyczne, z których można korzystać na miejscu, w wydzielonym kąciku czytelniczym. Biblioteka wyposażona jest również w wiele filmów i audiobooków.

Świetlica szkolna

W Ośrodku funkcjonuje świetlica szkolna, gdzie uczniowie spędzają bezpiecznie czas oczekując na planowane zajęcia lub powrót do domu. Mają jednocześnie możliwość uczestniczenia w ciekawych zajęciach plastycznych, technicznych oraz muzyczno – rytmicznych, a także ruchowych - na placu zabaw i Otwartej Strefie Aktywności.

Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 15.30, w piątek od 7.00 do 15.00.

Opieka pielęgniarska

Nad zdrowiem i bezpieczeństwem naszych podopiecznych czuwają dwie pielęgniarki.