Logo korczak

Projekt edukacyjny „Szkoła odpowiedzialna cyfrowo”

Szanowni Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie!

Informujemy, że Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Mławie przystąpił do innowacyjnego projektu edukacyjnego SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO (SOC), realizowanego przez Fundację Dbam o Mój Zasięg.

Głównym celem projektu jest praca zmierzająca do przygotowania uczniów, nauczycieli i rodziców do bezpiecznego, higienicznego i kreatywnego korzystania z zasobów sieci. Jednym z ważniejszych osiągnięć ma być pozytywny wpływ na samopoczucie psychiczne i fizyczne oraz relacje z innymi uczniów, rodziców i nauczycieli. W ogólnopolskiej społeczności szkół zrzeszonych w projekcie będziemy wspólnie poszukiwać równowagi między światem cyfrowym i tym rzeczywistym.

W ramach projektu przygotowanego przez Fundację Dbam o Mój Zasięg będą:

  • przeprowadzone gruntowne badania uczniów dotyczące oceny jakości relacji szkolnych,
  • przeprowadzane darmowe webinaria,
  • przeprowadzane konferencje naukowe,
  • udostępniane materiały edukacyjne,
  • prowadzone działania w zakresie profilaktyki e-uzależnień oraz działań edukacyjnych zmierzających do redukcji szkód wynikających z korzystania z zasobów sieci,
  • wypracowane i wdrażane zasady używania zasobów sieci na terenie szkoły,
  • uczone kompetencje przyszłości (cyfrowe ale również kompetencje miękkie),
  • wspierana i tworzona kultura bycia poza siecią (zapewniającej balans alternatywy dla świata cyfrowego).

Projekt “Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa określone przez MEiN na rok szkolny 2021/2022, tj. pkt.4.

(Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne).