Logo korczak

Normalizacja polskiej wersji testu rozdzielnousznego KVK

Normalizacja polskiej wersji testu rozdzielnousznego KVK - SOSW mława

Zdarza się, że ktoś, kto dobrze słyszy, jednak ma trudności ze słuchaniem, co może wynikać z nieprawidłowego analizowania dźwięków przez mózg. Wówczas, mimo prawidłowych wyników badań audiometrii tonalnej, pojawiają się problemy
ze zrozumieniem mowy w warunkach utrudnionych, np. wypowiadanej szybko, w hałasie, czy w pomieszczeniach o dużym pogłosie. Często obserwuje się współwystępujące zaburzenia koncentracji uwagi i zapamiętywania nowych informacji, co może być przyczyną trudności w uczeniu się i komunikacji z otoczeniem.

Do sprawdzenia, w jaki sposób mózg analizuje dźwięki, na świecie stosuje się specjalne zadania słuchowe, w których, m.in., prezentuje się materiał językowy w różnych warunkach, w tym w warunkach utrudnionych. Ponieważ wykorzystuje się w nich też słowa, czy zdania, konieczna jest adaptacja językowa tych zadań oraz sprawdzenie, jak są one wykonywane przez dzieci/dorosłych nie mających trudności ze słuchaniem.

Realizacja projektu posłuży do opracowania i aktualizacji norm, z którymi będą porównywane indywidualne wyniki osób z podejrzeniem trudności w zakresie przetwarzania informacji akustycznej.

Projekt realizowany jest w okresie 2 miesięcy we współpracy z Centrum Metody Johansena i jednocześnie uwzględnia potrzeby środowiska lokalnego w zakresie rozpoznawania deficytów uwagi słuchowej u dzieci w wieku od 4 do 12 r.ż.

Badaniem objęte mogą być dzieci oraz uczniowie uczęszczający do miejskich przedszkoli oraz szkół podstawowych, u których nie stwierdzono żadnych schorzeń neurologicznych, deficytów rozwojowych, ani trudności w nauce.

Celem badania jest ocena częstości występowania zaburzeń uwagi słuchowej
w populacji dzieci od 4 do 12 roku życia.

U wszystkich dzieci biorących udział w badaniu zostanie wykonane badanie przesiewowe czułości słuchu (audiometria tonalna) w przewodnictwie powietrznym oddzielnie dla każdego ucha oraz badanie uwagi słuchowej z wykorzystaniem rozdzielnousznego testu sylabowego KVK.

Badanie testem KVK polega na jednoczesnym podawaniu do obojga uszu różnych pseudosłów (sylab) na poziomie komfortowego słyszenia. Test rozumienia pseudosłów wykonywany jest w 5 podtestach:

  • w warunkach bez dystraktorów,
  • w  warunkach uwagi ukierunkowanej na prawe ucho oraz uwagi ukierunkowanej na ucho lewe (badany powtarza pseudosylaby ze wskazanego ucha przy obecności bodźca zakłócającego w uchu przeciwnym,
  • w warunkach uwagi rozproszonej, osoba badana powtarza pary różnych pseudosylab podawanych jednocześnie do obu uszu bez zwracania uwagi na ich kolejność.

Na podstawie aktualnej wiedzy teoretycznej i klinicznej nie przewiduje się żadnych negatywnych następstw słuchania i rozróżniania prezentowanych dźwięków. Badania
te są rutynowo stosowane w praktyce klinicznej w audiologii i nie niosą ze sobą żadnego ryzyka zdrowotnego.

Rodzic dziecka otrzymuje szczegółową informację w formie pisemnego raportu dotyczącego poziomu wykonania przez nie zadań słuchowych oraz rozwój procesów separacji i podzielności uwagi słuchowej w stosunku do wieku badanego, jak również możliwości stymulacji uwagi słuchowej dziecka w warunkach domowych.

Wyniki badania pomogą określić użyteczność testu rozdzielnousznego KVK w polskiej wersji jako narzędzia diagnostycznego do wykrywania zaburzeń podzielności i separacji uwagi słuchowej w populacji dzieci i osób dorosłych oraz narzędzia do wspomagania pracy logopedów, psychologów i pedagogów w rehabilitacji tych zaburzeń.

Udział w badaniu jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.

Rodzice dzieci, których dane o wynikach badań wykorzystane będą dla celów naukowych oraz specjalista wykonujący badanie nie otrzymują żadnego wynagrodzenia za udział
w projekcie.

Całość uzyskanych w trakcie badania wyników wykorzystana może być tylko do celów naukowych i terapii. Dziecko biorące udział w projekcie i/lub jego opiekun prawny mają pełne prawo dostępu do swoich wyników.

Badanie zostaje wykonane na terenie Ośrodka przez osobę uprawnioną:

Małgorzatę Ewę Bruzdę (providera metody Johansen IAS oraz Neuroflow ATS, oligofrenopedagoga,  

terapeutę SI)

Nr tel. 797 498 120  adres e-mail: m.bruzda.johansen@gmail.com / m.bruzda.neuroflow@gmail.com