Logo korczak

Innowacyjny program „Odkryj tajemnice swoich rąk”

Innowacyjny program usprawniania motoryki małej

„ODKRYJ TAJEMNICE SWOICH RĄK.”

Innowacja zakłada realizację następujących zadań:

 • wspieranie wielokierunkowej aktywności ucznia/dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
 • wspieranie aktywności ucznia/dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
 • tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawności ruchowej i bezpieczeństwa;
 • zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez ucznia/dziecko doświadczeń sensomotorycznych oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy;
 • wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju ucznia/dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

CELE INNOWACJI

Cel główny:

 • usprawnianie motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców,
 • usprawnianie motorki dużej, kontroli posturalnej i koordynacji,
 • rozbudzanie ciekawości poznawania własnego ciała, a zwłaszcza rąk i ich możliwości, oraz uwrażliwienie na potrzebę systematycznej aktywności ruchowej i zaszczepienie postawy prozdrowotnej,
 • wspomaganie rozwoju ucznia/dziecka.

Cele szczegółowe:

 • kształtowanie i doskonalenie podstawowych zdolności motorycznych (siła, szybkość, równowaga, koordynacja),
 • normalizacja napięcia mięśniowego,
 • wzmacnianie stabilizacji centralnej oraz stabilizacji obręczy barkowej,
 • wzmacnianie mięśni posturalnych odpowiedzialnych za prawidłową kontrolę postawy,
 • poprawa umiejętności chwytnych rąk,
 • rozwijanie sprawności dłoni i koordynacji obustronnej,
 • wspieranie prawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego,
 • rozwijanie zdolności manipulacyjnych i precyzyjnych ruchów rąk,
 • wydłużenie zdolności koncentracji uwagi,
 • poprawa wykonywania czynności samoobsługowych, m. in. posługiwania się sztućcami podczas jedzenia, ubierania, wiązania sznurowadeł, zapinania guzików oraz swobodnego posługiwania się przedmiotami codziennego użytku,
 • rozwój kreatywności, tworzenie konstrukcji z naturalnych materiałów oraz nietypowych przedmiotów,
 • stymulacja sensoryczna całego ciała i dłoni (stymulacja przedsionkowa, proprioceptywna i dotykowa),
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności za wyniki własnej pracy,
 • nauka aktywnego spędzania czasu wolnego,
 • budzenie i wyzwalanie spontanicznej radości poprzez zabawę, doświadczanie i eksperymentowanie,
 • zachęcanie do obcowania z książką,
 • poszerzenie wiedzy o otaczającym świecie, o swoim ciele, a zwłaszcza o rękach jako ważnych narzędziach codziennego funkcjonowania,
 • zdobywanie nowych ciekawych informacji dotyczących budowy anatomicznej ręki, nazw poszczególnych palców, przysłów związanych z ręką, gestów i ich roli w życiu,
 • rozwijanie wyobraźni, w tym wyobraźni przestrzennej,
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości,
 • poznanie nowych zabaw.

Czas trwania projektu

Projekt realizowany jest o okresie od 12 września 2022 roku do 19 maja 2023 roku.

Nauczyciel adaptujący i wdrażający:  Małgorzata Ewa Bruzda