Logo korczak

Normalizacja polskiej wersji testu rozdzielnousznego KVK

Normalizacja polskiej wersji testu rozdzielnousznego KVK - SOSW mława

Zdarza się, że ktoś, kto dobrze słyszy, jednak ma trudności ze słuchaniem, co może wynikać z nieprawidłowego analizowania dźwięków przez mózg. Wówczas, mimo prawidłowych wyników badań audiometrii tonalnej, pojawiają się problemy
ze zrozumieniem mowy w warunkach utrudnionych, np. wypowiadanej szybko, w hałasie, czy w pomieszczeniach o dużym pogłosie. Często obserwuje się współwystępujące zaburzenia koncentracji uwagi i zapamiętywania nowych informacji, co może być przyczyną trudności w uczeniu się i komunikacji z otoczeniem.

Do sprawdzenia, w jaki sposób mózg analizuje dźwięki, na świecie stosuje się specjalne zadania słuchowe, w których, m.in., prezentuje się materiał językowy w różnych warunkach, w tym w warunkach utrudnionych. Ponieważ wykorzystuje się w nich też słowa, czy zdania, konieczna jest adaptacja językowa tych zadań oraz sprawdzenie, jak są one wykonywane przez dzieci/dorosłych nie mających trudności ze słuchaniem.

Realizacja projektu posłuży do opracowania i aktualizacji norm, z którymi będą porównywane indywidualne wyniki osób z podejrzeniem trudności w zakresie przetwarzania informacji akustycznej.

Projekt realizowany jest w okresie 2 miesięcy we współpracy z Centrum Metody Johansena i jednocześnie uwzględnia potrzeby środowiska lokalnego w zakresie rozpoznawania deficytów uwagi słuchowej u dzieci w wieku od 4 do 12 r.ż.

Badaniem objęte mogą być dzieci oraz uczniowie uczęszczający do miejskich przedszkoli oraz szkół podstawowych, u których nie stwierdzono żadnych schorzeń neurologicznych, deficytów rozwojowych, ani trudności w nauce.

Celem badania jest ocena częstości występowania zaburzeń uwagi słuchowej
w populacji dzieci od 4 do 12 roku życia.

U wszystkich dzieci biorących udział w badaniu zostanie wykonane badanie przesiewowe czułości słuchu (audiometria tonalna) w przewodnictwie powietrznym oddzielnie dla każdego ucha oraz badanie uwagi słuchowej z wykorzystaniem rozdzielnousznego testu sylabowego KVK.

Badanie testem KVK polega na jednoczesnym podawaniu do obojga uszu różnych pseudosłów (sylab) na poziomie komfortowego słyszenia. Test rozumienia pseudosłów wykonywany jest w 5 podtestach:

 • w warunkach bez dystraktorów,
 • w  warunkach uwagi ukierunkowanej na prawe ucho oraz uwagi ukierunkowanej na ucho lewe (badany powtarza pseudosylaby ze wskazanego ucha przy obecności bodźca zakłócającego w uchu przeciwnym,
 • w warunkach uwagi rozproszonej, osoba badana powtarza pary różnych pseudosylab podawanych jednocześnie do obu uszu bez zwracania uwagi na ich kolejność.

Na podstawie aktualnej wiedzy teoretycznej i klinicznej nie przewiduje się żadnych negatywnych następstw słuchania i rozróżniania prezentowanych dźwięków. Badania
te są rutynowo stosowane w praktyce klinicznej w audiologii i nie niosą ze sobą żadnego ryzyka zdrowotnego.

Rodzic dziecka otrzymuje szczegółową informację w formie pisemnego raportu dotyczącego poziomu wykonania przez nie zadań słuchowych oraz rozwój procesów separacji i podzielności uwagi słuchowej w stosunku do wieku badanego, jak również możliwości stymulacji uwagi słuchowej dziecka w warunkach domowych.

Wyniki badania pomogą określić użyteczność testu rozdzielnousznego KVK w polskiej wersji jako narzędzia diagnostycznego do wykrywania zaburzeń podzielności i separacji uwagi słuchowej w populacji dzieci i osób dorosłych oraz narzędzia do wspomagania pracy logopedów, psychologów i pedagogów w rehabilitacji tych zaburzeń.

Udział w badaniu jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.

Rodzice dzieci, których dane o wynikach badań wykorzystane będą dla celów naukowych oraz specjalista wykonujący badanie nie otrzymują żadnego wynagrodzenia za udział
w projekcie.

Całość uzyskanych w trakcie badania wyników wykorzystana może być tylko do celów naukowych i terapii. Dziecko biorące udział w projekcie i/lub jego opiekun prawny mają pełne prawo dostępu do swoich wyników.

Badanie zostaje wykonane na terenie Ośrodka przez osobę uprawnioną:

Małgorzatę Ewę Bruzdę (providera metody Johansen IAS oraz Neuroflow ATS, oligofrenopedagoga,  

terapeutę SI)

Nr tel. 797 498 120  adres e-mail: m.bruzda.johansen@gmail.com / m.bruzda.neuroflow@gmail.com

I IGRZYSKA SPORTOWE BOCCIA w Mławie

REGULAMIN

„I IGRZYSK SPORTOWYCH BOCCI” w Mławie”

Mława, 21–22.04.2023r.

 1. Organizator:
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mławie;
  • FUNDACJA POMOCY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KROK KU SAMODZIELNOŚCI;
  • UKS-TYTAN Uczniowski Klub Podnoszenia Ciężarów przy SP nr 7 im. J. Korczaka w Giżycku
  • Mławska Hala Sportowa w Mławie
 2. Miejsce: Hala sportowa w Mławie Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 33a.
 3. Uroczyste otwarcie Igrzysk o godz. 15.00 w dniu 21.04.2023r.
 4. Rozpoczęcie zawodów sportowych o godz. 11.00 w dniu 22.04.2023r.
 5. Cel imprezy:
  • popularyzacja gry Boccia jako formy aktywności ruchowej,
  • integracja środowiska osób niepełnosprawnych poprzez gry, zabawy, animacje
  • działania profilaktyczne antyalkoholowe
 6. Warunki uczestnictwa:
  • W turnieju mogą wziąć udział uczniowie Szkół Specjalnych, Specjalnych Ośrodków Szkolno- Wychowawczych, Ośrodków Szkolno- Wychowawczych, Ośrodków Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczych, Szkół Integracyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz członkowie klubów, organizacji, stowarzyszeń i innych organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością ruchową lub inną, zaproszone pisemnie przez organizatora.
 7. Klasyfikacja Turniejowa:
  • Rozgrywki DRUŻYNOWE (3 osoby) – mecze (4-6 rundowe);
  • Mecze rozegrane będą w systemie „każdy z każdym”;
  • Każda jednostka wystawia max 2 drużyny
  • UWAGA: Podczas zawodów Zawodników obowiązują jednolite koszulki przekazane przez organizatora w drugim dniu igrzysk oraz obuwie sportowe.
 8. Nagrody:
  • Drużynowo ekipy otrzymają – statuetki za miejsca od 1-3 oraz upominki rzeczowe.
  • Każdy uczestnik turnieju otrzyma pamiątkowy medal oraz dyplom za udział.
 9. Zgłoszenia udziału Ekip:
  • Zgłoszenia ekip należy dokonać poprzez kartę zgłoszeniową do dnia 14.04.2023r. na adres fundacjakks@gmail.com; sekretariat@soswmlawa.pl
  • Przyjazd Ekip do hali sportowej Sobota do 10 godz. dnia 22.04.2023r.
  • W razie pytań prosimy dzwonić na nr 518 523 490 Mateusz Szymański.
  • UWAGA: Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji ilości zgłoszeń dlatego „KTO PIERWSZY TEN LEPSZY”
 10. Koszty udziału UCZESTNIKÓW:
  • Koszty dojazdu pokrywają jednostki delegujące;
  • Organizator zapewnia posiłki podczas igrzysk;
  • Drużynom z miejscowości oddalonej od Mławy o przynajmniej 100 km organizator zapewnia miejsca noclegowe wraz ze śniadaniem (zapisy oraz wszelkie informacje pod numerem telefonu podanym w regulaminie). 
 11. Bezpieczeństwo na Turnieju: Sędzia główny turnieju, ratownik i kierownicy ekip.
 12. Komisja weryfikacyjno–odwoławcza: Skład komisji zostanie podany na odprawie technicznej.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz zmiany terminu turnieju.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Regulamin do pobrania tutaj.

I IGRZYSKA SPORTOWE BOCCIA w Mławie

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

W dniu 10 listopada br. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Mławie odbyły się uroczystości upamiętniające 104 rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę.

Z tej okazji odbył się apel, w którym udział brali uczniowie naszej szkoły, poświęcony pamięci drogi do wolności jaką musiała przejść Polska, aby stać się suwerennym państwem.

Dzień Edukacji Narodowej

14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji odbył się apel w którym brali udział uczniowie naszej szkoły.

Serdecznie dziękujemy naszym Nauczycielom za zaangażowanie jakie wkładają w swoją pracę, ciepło, empatię oraz życzliwość, którymi obdarzają swoich uczniów.

Zapraszamy do zapoznania się z przemówieniem Pani Dyrektor Marii Magdaleny Kozakiewicz – klik

Projekt edukacyjny „Z kotem Amadeuszem przez świat wartości i emocji”

Ogólnopolski projekt edukacyjny

„Z kotem Amadeuszem przez świat wartości i emocji.”

Organizator

Wydawnictwo Edukacyjne – Kapelusz z Kwiatami.

Informacje o projekcie

Postacią przewodnią projektu jest kot Amadeusz, który zabiera głos w wierszykach z książki „O kotku Amadeuszu, czyli wiersze na małe i duże troski”. Podejmuje on tematy znane wszystkim dzieciom, np. jak radzić sobie z emocjami (ze strachem, z nieśmiałością, z poczuciem porażki, ze smutkiem), jak rozwiązywać problemy (jak odnaleźć swój talent, jak znaleźć przyjaciół, co robić w czasie choroby), jak radzić sobie w niektórych sytuacjach (jak pokonać nudę), jak odnaleźć się w świecie (jak zadbać o przyrodę, jak pokonać nieśmiałość, jak pokonać niecierpliwość, czy warto być dorosłym).

Cele projektu

Cele projektu do osiągnięcia przez dziecko/ucznia:

 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozróżniania emocji,
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami,
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów,
 • kształtowanie postaw prospołecznych,
 • pobudzenie poczucia własnej wartości,
 • kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji (podstawowy kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023),
 • wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci (podstawowy kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023).

Cele projektu do osiągnięcia przez nauczyciela:

 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania potrzeb rozwojowych dzieci/uczniów,
 • doskonalenie umiejętności doboru metod i form pracy  do realizacji założonych celów projektowych,
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się narzędziami TIK,
 • doskonalenie umiejętności pracy z wykorzystaniem metod aktywizujących,
 • rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • w procesach edukacyjnych podstawowy kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023.

Czas trwania projektu

Projekt realizowany jest o okresie od września 2022 roku
do końca maja 2023 roku.

Koordynator projektu: Małgorzata Ewa Bruzda

Realizatorzy projektu: Małgorzata Ewa Bruzda, Anna Grudziecka, Anita Pontus